75 views
Happy Birthday Lis
Everyone, everywhere must sing to Annalisa on her birthday today!

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:03Ghandi xi haga importanti x'nghidilkom
00:04 - 00:05Illum l-14 t' April
00:05 - 00:07in-nies kollha iridu ikunu jafu
00:08 - 00:12irridu nippreparaw li kulhadd ikun lest
00:12 - 00:15irridu nilhqu mill-port hieles, s'Ghawdex fejn raw il-baleni
00:17 - 00:19il-kosta kollha biex nkunu cari
00:19 - 00:21b' Filfla inkluza
00:24 - 00:26Filfla wkoll?
00:27 - 00:28Xtaqna...
00:31 - 00:33xtaqna nghidu lin-nies biex ikantaw
00:34 - 00:36imma jidher li m'hemm hadd fuq Filfla
00:53 - 00:58Morru malajr ixtruli hobza, krips, u bajda.
01:13 - 01:15Se mmur jiena stess
01:15 - 01:17ank' jekk nghumha mmur jien stess
01:18 - 01:23Tmienja u ghoxrin, u bil-lockdown ma tista' ticcelebra mkien
01:25 - 01:28se naghmel piknik u nkanta jien stess
01:29 - 01:31minn kullimkien irridu nkantawlha
01:31 - 01:34Happy Birthday kbira lil Annaliz
01:34 - 01:37Irrid lill-kulhadd ikanta u jcapcap u jghajjat
01:37 - 01:40bziezaq, kpiepel, kejk u xampanja
01:40 - 01:42Tinsiex il-mizuri ta' restrizzjoni tal-pandemija
01:42 - 01:46irrid li kulhadd ikanta anke jekk minn wara l-grada
01:46 - 01:48Jekk sejjer Filfla ma tkunx tista' tisimghek
01:48 - 01:52tahseb li ghax nkun Filfla ma tkunx tista' tismaghni?
01:53 - 01:54Nixtri trumbetta
01:56 - 01:57 u biex tkun tista' tarani naghmel
01:57 - 02:00live fuq Facebook, Zoom u Tiktok
02:00 - 02:03niehu l-Gabri biex tirrekordjani.
02:04 - 02:08Din digà t-tieni sena
02:08 - 02:13kelli tant ideat biex ticcelebra u naghtiha sorpriza sabiha
02:14 - 02:16u kemm se ddum tara x' tivvinta?
02:17 - 02:21tkewwes fil-kcina, thuf minn kamra ghall-ohra, taqbizlek
02:27 - 02:29Ghallinqas il-Bronx kuntent
02:30 - 02:34dak jiehu gost, kulhadd idur madwaru
02:34 - 02:36ahjar minni.
02:41 - 02:42m'hemm x'taghmel
02:43 - 02:47Ghalhekk irrid li kulhadd ikanta Happy Birthday minn kullimkien
02:48 - 02:53kieku nistghu niccelebraw konna nilbsu daqsxejn pulit
02:54 - 02:56mhux kuljum bil-pigama
02:56 - 02:59u waqt li nkun qieghed Filfla
03:00 - 03:02se niehu selfie u nkun komplut
03:04 - 03:07Toqghodx tinkwieta, lanqas biss hemm dghajsa ghal Filfla.
03:14 - 03:16Kemm kien ahjar qabel il-virus,
03:19 - 03:23kienet iggibilni l-muffins, u kemm kien tajjeb
03:25 - 03:26 il-bezzun.
03:31 - 03:33Irrid drink, ghax inxift
03:40 - 03:46Ghal mieghi lestuli flimkun ilma kbir ghax insejt nitlobhom jixtruli
03:46 - 03:49u zgur li jkolli bzonnu daqskemm behsibni nkanta,
03:53 - 03:56zommuha bhala sorpriza.