6313 views
Kwarantina
Ir-Rejazzjonijiet tal-poplu Malti u Ghawdxi meta jisimghu certu ahbarijiet.

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:03Qed nigbru informazzjoni li ha nhabbru issa fuq it-televixin
00:04 - 00:05Ghadna kif ilmahna nies barra hawn
00:05 - 00:07u ... fejn qed nimmarka b'subghajja
00:08 - 00:12kienu qed iduru jixtru pastizzi, toilet paper u hand sanitizer
00:12 - 00:15u ohra qbadnieha tibki quddiem il-bieb tal-hairdresser
00:17 - 00:19u dawn in-nies kolla....
00:19 - 00:21li suppost qieghdin kwarantina .. x'jixtiequ?..
00:24 - 00:26ara ha nghidlek...
00:27 - 00:28jixtiequ..
00:31 - 00:33jixtiequ ... jaghmlu party kbir il-pjazza
00:34 - 00:36u n-nies li mhumiex kwarantina marru l-kazin
00:53 - 00:58xi hadd imur igibli ... kalmant, coca, krips u wonton!
01:13 - 01:15mela ghalxejn qed ihambaq Fearne!
01:15 - 01:17ghidtilkom isimghu biss minn Fearne!
01:18 - 01:23pastizzi, toilet paper u nejk iehor jistennew!
01:25 - 01:28gejja biz-z**** ta' hairdresser!
01:29 - 01:31ha toqghod tibki ghax imissha z-zebgha.
01:31 - 01:34ghidlha nigi jien ncapsluha z-zeba ma mohhha!
01:34 - 01:37x'minghaliha ? li b' laqgha zebgha ha tibda timmudella jew?
01:37 - 01:40Jew li l-kazin mhux ha jaqbadhom xejn?
01:40 - 01:42Dawk li marru l-kazin marru ghax l-akohol joqtol kollox
01:42 - 01:46Ghidilhom l-alkohol jidilkuh ma sormhom imma basta id-dar
01:46 - 01:48imma ismaghni.... issa qieghdin nesageraw zgur!
01:48 - 01:52Int iehor li tigi titnejjek min dak li qaltlek Charmaine Gauci ?
01:53 - 01:54Bazwartuha!
01:56 - 01:57Imnalla li kalma daqs hassa
01:57 - 02:00 kieku jien flokha ga qfiltek ma xi moghza
02:00 - 02:03u ngghalek tnittfilha s-suf biex tahdimhom f'elf peduna
02:04 - 02:08 tahsilhom fil-bleach tal-hairdresser ta' ghajni
02:08 - 02:13u tonxorhom fuq il-bejt meta jkun hemm xi grigalata u ciklun forsi jtajjarek minn fuq l-opramorta
02:14 - 02:16 lilek u ohrajn bhalek
02:17 - 02:21Oqghod ibghat l-ufficjali jiccekjaw bhall meta konna fi zmien Stalin
02:27 - 02:29ghajjejt inhambaq l-istess haga
02:30 - 02:34ghandi ugieh hawn.. hawn f'sidri stess
02:34 - 02:36din l-ewropa f'hiex spiccat
02:41 - 02:42farrakniha
02:43 - 02:47kulhadd irid jizzghabel u jingabar fil-pjazez il-kbar
02:48 - 02:53qisna ilna ma niltaqghu xi mitt sena ilu
02:54 - 02:56jew ghax qed jimmisjaw lill pizzar
02:56 - 02:59nista nghidilkom li kien bastid dak il-pizzar
03:00 - 03:02bhall ma kienet hatba il-hair dresser
03:04 - 03:07iqaf ibki ..... ghandi jien zebgha
03:14 - 03:16issa ghajjejt u ser nieqaf nghid
03:19 - 03:23ghidulhom biss li jistghu johorgu fil-gallarija
03:25 - 03:26jaqaw xi hadd bass?
03:31 - 03:33nahseb jien ..bassejt bil-battikata
03:40 - 03:46irrid li kulhadd jisma sew ghax naqra ohra u zgur jghaddi kollox
03:46 - 03:49imma toqghodux qiskom go kopp
03:53 - 03:56jew sardin go bott