46 views
Verite ou Joker
Mo pa pou dir plis lorla mwa... Seki konin konin... Me selman si pa for, pa zwe...

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:05Josié demann Charles: “Wey Charles, dir nou enn kout...vit vit pa tarde”
00:05 - 00:07“ki pli tigit letan to inn tini kan to inn fer.”
00:07 - 00:10Enn silans leve, tann zis ti lamizik jazz zwe;
00:11 - 00:16ape atann Charles reponn me aparaman li inpe onte. Me so repons selman zom.
00:17 - 00:21Ala p¹...l...±n-la reponn nou 7 minit.
00:21 - 00:247 minit...
00:29 - 00:317 minit zom...
00:31 - 00:34Average letan pou enn zom se 11 minit zot.
00:38 - 00:407 minit ein?
00:41 - 00:47Avan sa, inn demann li konbien fwa li’nn brinnin dan enn zournin
00:47 - 00:50Ki boug-la reponn to krwar;
00:50 - 00:56gagn pa krwar ta, boug-la dir nou 5 fwa...
00:58 - 00:59Apre li pe etonin
00:59 - 01:01ki li tini zis 7 minit.
01:04 - 01:06Sa fam ki ti avek li la
01:06 - 01:08ti’nn bizin anrezistre so reaksion sa.
01:13 - 01:147 minit...
01:14 - 01:16Sa pa etonn nou ki
01:16 - 01:20li enan bann latitid inpe ge koumsa.
01:21 - 01:27De-trwa letan nou’nn remark ki so bann larout ti inpe pa tro normal
01:35 - 01:36Enn boug to krwar
01:36 - 01:39tini zis 7 minit zot? Mesie-o.
01:41 - 01:44Me selman li’nn resi ratrap so kou ler ti poz li
01:44 - 01:47kestion ki so pli gro sekre
01:47 - 01:49li’nn bien reponn sakout-la.
01:50 - 01:53Manter ein zom, repons-la pli pir.
01:54 - 01:56Enan beze la.
01:56 - 01:58Alors demann enn boug
01:58 - 02:02ki so pli gran sekre, hein mo zom? Pa Koze.
02:05 - 02:07Danzere
02:10 - 02:11So pli gran sekre...
02:11 - 02:13...so pli gran sekre.
02:15 - 02:17So pli gran sekre, mil fwa
02:17 - 02:20li pa ti rakont nou ein.
02:21 - 02:28Alors enn boug dir nou ki dan primer li’nn deza anbrass enn zom.
02:29 - 02:30Abe li pede?
02:30 - 02:32Li pede mem.
02:36 - 02:39Ki pou fer avek sa boug-la.
02:40 - 02:42Enan inpe beze la ein.
02:50 - 02:55Lasware ti zis mons sinon ein...
02:56 - 02:58Zis zot kat ki ti zwe?
02:58 - 03:04Wi zis nou kat mem. Sara pa ti anvi zwe. Li ti inpe onte mo krwar; li nek inn left.
03:04 - 03:09Me li’nn bien fer pa zwe mem. Enn lot nivo sannla la...
03:09 - 03:11A refaire ein zot...
03:16 - 03:20Me kanmem, anbras enn tigarson zot?
03:23 - 03:26Apre li vinn dir nou li pa pede.
03:31 - 03:36Li’nn donn nou sa bann prev-la enn par enn.