41 views
ssssssssssssssss
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Share

Captions

00:00 - 00:05Rozdá nám testy a že a? d?láme, že máme 90 minut
00:05 - 00:07Koukám, jsou tam obrázky, tak dobrý..
00:07 - 00:10Pustí poslech, docela jsem rozum?l...
00:11 - 00:16.. už jsem myslel na jedni?ku, fakt jo...
00:17 - 00:21A pak p?išel poslech o Puškinovi...
00:21 - 00:24Puškinovi
00:29 - 00:31Puškinovi
00:31 - 00:34Jsem rozum?l úplný hovno.
00:38 - 00:40Fakt jo.
00:41 - 00:47A otázky byly ješt? p?eházený... že jsem ani nev?d?l, kde jsem.
00:47 - 00:50Jsem na to koukal, hledal jsem, kde jsme
00:50 - 00:56a on mezitím poslech skon?il... a já v?d?l jen, že dostal n?jakou ?máranici...
00:58 - 00:59A podruhý to nebylo o moc lepší...
00:59 - 01:01Jsem slyšel jen n?co o n?jakých hodinách.
01:04 - 01:06Si ?íkám sbohem maturito...
01:06 - 01:08Že p?jdu do meká?e...
01:13 - 01:14Fakt jo.
01:14 - 01:16A pak p?išlo ?tení.
01:16 - 01:20N?jaká holka s bombou ?i co
01:21 - 01:27Nebo nejmenší ?lov?k v knize rekord?...to jsem taky vícemén? tipl.
01:35 - 01:36A ?lánek o filmu Vojna a mír
01:36 - 01:39nebyl o moc lepší. Fakt špatný
01:41 - 01:44Ne te? fakt... na jazykové kompetenci
01:44 - 01:47jsem možná nahnal pár bod?
01:47 - 01:49Jsem si u dvou v?t skoro jistý...
01:50 - 01:53Ale stejn? mi to nedá...
01:54 - 01:56V prdeli tohleto
01:56 - 01:58Jsem u letošních maturit asi skon?il
01:58 - 02:02m?žu se p?ihlásit na pracák. A tady dát sbohem
02:05 - 02:07Takhle to je...
02:10 - 02:11A jestli se
02:11 - 02:13Jestli se dostanu
02:15 - 02:17Dostanu p?es test z ruštiny
02:17 - 02:20Tak zvládnu snad i tu matiku, co p?ijde v kv?tnu.
02:21 - 02:28Ale to se nestane. Dokonce mi nepomohlo ani t?ch 6 talisman? v batohu...
02:29 - 02:30Fakt tak špatný?
02:30 - 02:32Si piš, jsem utíkal s brekem.
02:36 - 02:39Doufám, že se smilují
02:40 - 02:42Alespo? na ?ty?ku
02:50 - 02:55Zítra se budu muset na hodin? asi hodn? smát jejím vtip?m.
02:56 - 02:58A na ústní se p?ipravuješ?
02:58 - 03:04To nemá ani cenu, tam m? nikdy nepustí..
03:04 - 03:09Jist?jší je asi fakt pracák, ješt?, že tam mám známýho...
03:09 - 03:11T?eba mi n?co dohodí...
03:16 - 03:20Bude to pot?eba
03:23 - 03:26Fakt nevím, co jinak d?lat...
03:31 - 03:36A to byl jen test, si p?edstav ty ústní...