131 views
durbuy
hehe

Share

Report this video

Captions

00:00 - 00:03stik mo nkeimobiel in route, we ga moetn commisn doe
00:03 - 00:08caption text here
00:04 - 00:05ronne et
00:05 - 00:07we zo eerst nan carrefour ga achter bier
00:08 - 00:12to nan spar achter e bitje charcuterie e zukke bucht
00:12 - 00:15en to nog nan aldi achter tampongs vo in nuzn ol
00:17 - 00:19nan spar moe je ol nie goa
00:19 - 00:22ke nog crèmepaté vo op me stutn
00:24 - 00:26boertje
00:27 - 00:28ik e jerre ..
00:31 - 00:33zen ol begun a je brood
00:34 - 00:38en dien crèmepaté is ook tschip in
00:53 - 00:58dedie die er niet mee te maakn e meugn na butn goa
01:13 - 01:15godveeeeeeer, wie et er dien paté opeetn
01:15 - 01:17wuk peis je ginder eigelijk
01:18 - 01:23ebitje boertje ze paté opeetn
01:25 - 01:28je got oal e nepe e
01:29 - 01:31en ke mo dat, me crèmepaté
01:31 - 01:34e heel jaar rijdn ik e carlo deurn hommel, deur were e wind
01:34 - 01:37omda kik op reize zo kun
01:37 - 01:40e je moet ier to vechtn vo e bitje paté en e brokke saarze
01:40 - 01:42ti gy die me je dronkn zak veryepe evraagd et
01:42 - 01:46ja e to, kwoarn kei, dat telt nie
01:46 - 01:48je zi meer nuchter of kei gy, tstopt etwoa wi
01:48 - 01:52kik eni, kzon doava nu eki me zak opfretn eni
01:53 - 01:55florre gy grootn nieuweird
01:56 - 01:57je legt ol e heel joar me je lege klootn i je nest
01:57 - 02:00e je komt ier to nog heel dat dak vulshitn
02:00 - 02:03tope metn naarn doa, vanheetje
02:04 - 02:08en ik zo to gi pinte meuge drinkn
02:08 - 02:13en heel de weke rondspring opt zeste liedje met e slip va de joarn 60 op me kop
02:14 - 02:16en kving dat juste zo geestig eni
02:17 - 02:21jerre begunt a je irishn e doet de zetels an de kant, wgo der aan begin
02:27 - 02:29mo kgo me eerst e metn zetn
02:30 - 02:34kzi tende oasm, me long doe zuk e zeer
02:34 - 02:38ka beter meer go loopn me veryepe
02:41 - 02:42veryepe
02:43 - 02:47dat koof lopt ier heel de weke rond i ze legerkultn
02:48 - 02:53wien ed er ndien evraagd
02:54 - 02:56nis to nog zo gierig op ze leukies ook
02:56 - 02:59en ik zegn to nog dertege dat mi bestn moat is (achter kwintje)
03:00 - 03:02e vdh die ze zelvn were dood zupt
03:04 - 03:07ti nie erg ann-sophie, je nog e broere
03:14 - 03:16sorry wi, mo ik eetn zo gern paté eni, kunt nie elpn
03:19 - 03:23ti mo eiersala dak nie moetn e va charcuterie
03:25 - 03:28garnaalsala, dat eetn ke gern wi
03:31 - 03:33liefst met vingertje
03:40 - 03:46je wittet eni nu von noste ki
03:46 - 03:49je bluft va boertje ze charcuterie
03:53 - 03:56dat weten we dan ook weer he